Hai anh bộ đội đi nhận 3 quả mìn do người dân nhặt được, chở về trại. Xe xóc, mấy trái mìn nảy tưng. Một anh lo lắng:

– Lỡ dọc đường nó nổ sao mậy?

– Nếu nó nổ một trái thì mình báo cáo là chỉ nhận được hai trái thôi.

Nguyễn Ngọc Hầu (An Giang – email)