Bác sĩ nói với bệnh nhân rằng anh ta chỉ còn sống thêm được sáu tháng. Bệnh nhân âu sầu:

– Không có cách nào nữa sao?

– Có, anh hãy cưới một cô luật sư, cô ta sẽ làm cho sáu tháng của cuộc đời anh trở nên dài hơn.

Dien Trang

(Atlanta-GA – sưu tầm)