Một cán bộ lớn sang Mỹ du lịch. Các nhân viên cố gắng trang bị một số tiếng Anh căn bản cho ông ta.

Lúc trở về, ông oang oang:

– Chả cần học cho mất công. Chẳng qua chúng cải đổi từ tiếng Việt thôi. Phòng vệ sinh, bảng đề “Nam”, nhưng nó viết ngược, thành “Man”, còn nữ, thì thay vì viết “Vợ nam”, nó lại ghi nhầm thành “Woman”.

Bảo Huân

Nguyễn Ngọc Vượng (email)