Một người đàn ông, vẻ khổ sở tìm đến các vị cao tăng:

– Thưa Sư cụ, làm sao để bớt sợ vợ?

Vị già nhất, râu dài lắc đầu:

– Ta tu hành, làm sao biết được!

Vị thứ hai, trẻ hơn, nói:

– Ta cũng vậy, chưa từng trải qua.

Vị trẻ nhất lên tiếng:

– Tôi đã trốn vào đây, mà ông còn hỏi!

Bích Bửu Phụng (email)