Một số cuộc thống kê cho thấy rượu không nguy hiểm bằng… nước. Lý do là một số bợm nhậu sau khi uống rượu đã té sông và chết đuối vì… sặc nước. Nên với nhiều người, rượu là cần thiết. Như tại Clocolan bên Nam Phi, khi lịnh đóng cửa vì dịch bịnh có hiệu lực, một số bợm nhậu vì thiếu rượu đã lẻn vào nhà xác tại đây để lấy dung dịch… ướp xác có nồng độ cồn lên đến 97% để uống. Theo kết luận từ cảnh sát sở tại, dung dịch ướp xác còn nguy hiểm hơn rượu vì uống vào có thể… vào nhà xác. Vậy rượu có nguy hiểm hơn các chất lỏng khác hay không?