Không biết nôn nóng gặp người yêu đang đợi bên ngoài hay có chuyện gấp gì mà chiếc phi cơ của hãng United Airlines vừa hạ cánh và chuẩn bị đi vào cổng đáp theo hướng dẫn của nhân viên phi trường Chicago thì một nam hành khách đã vội vàng mở cửa thoát hiểm của phi cơ để leo ra. Nhân viên dưới mặt đất đã chụp kịp chàng ta và giao cho cảnh sát. Nôn kiểu này rốt lại chắc cũng “trễ” vài tháng.