Thường trú nhân (TTN)-permanent resident là người có thẻ xanh (green card), có đặc quyền sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp tư cách TTN này bị mất. Dưới đây đề cập đến một trong các trường hợp là: Sống bên ngoài Hoa Kỳ

Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ hơn 12 tháng mà không có Giấy phép Tái nhập cảnh (Re-entry Permit), sẽ thường dẫn đến việc mất tư cách TTN. Không có quy định chính xác về thời gian ở bên ngoài Hoa Kỳ. Nhìn chung, các TTN nên dành tổng cộng hơn 6 tháng mỗi năm ở tại Hoa Kỳ, và giữa mỗi chuyến đi ra nước ngoài dưới 6 tháng liên tục.

Và bất kể họ ở đâu, TTN cũng cần phải tiếp tục nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Ngoài ra, khi ở nước ngoài, họ phải duy trì tài khoản ngân hàng và nhà cửa ở Hoa Kỳ.

Giữ tình trạng thường trú nhân của bạn

Thường trú nhân có Giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit) trước khi rời Hoa Kỳ thường có thể ở bên ngoài Hoa Kỳ trong 24 tháng. Đơn xin Giấy phép tái nhập cảnh phải được thực hiện tại Hoa Kỳ vì nó đòi hỏi phải được chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Sau khi nộp đơn, bạn có thể ra nước ngoài và đợi người nào đó gửi về cho bạn. Thời gian duyệt xét giấy phép này là từ 2 đến 5 tháng.

Xem thêm:   Công dân Hoa Kỳ?

Xin lại Chiếu khán trở về

Nếu bạn đã ở bên ngoài Hoa Kỳ hơn 12 tháng mà không có Giấy phép tái nhập cảnh và vì những lý do khách quan như: bạn cần phải chăm sóc một thành viên trong gia đình bị bệnh, đi học hoặc bạn phải điều trị bệnh cho bản thân… Đó có thể là những lý do để bạn ở lại nước ngoài lâu dài và bạn có thể đủ điều kiện để được cấp chiếu khán dành cho TTN trở về. Bằng cách đó, bạn có thể giữ được tư cách TTN của mình.

Việc xin Giấy phép tái nhập cảnh yêu cầu có các bằng chứng về tính liên tục, không thể đứt rời của người nộp đơn và thực sự khách quan, và bạn luôn có ý định là quay trở lại Hoa Kỳ. Các bằng chứng về ý định là quay trở lại Hoa Kỳ có thể bao gồm việc tiếp tục nộp tờ khai thuế, sở hữu tài sản ở Hoa Kỳ, cũng như việc duy trì các giấy phép và tư cách thành viên ở Hoa Kỳ.

Cần một chiếu khán mới

Ở hơn 12 tháng bên ngoài Hoa Kỳ mà không có lý do chính đáng và không có Giấy phép tái nhập cảnh có thể sẽ dẫn đến việc mất tư cách TTN. Trong trường hợp đó, làm thế nào bạn có thể quay trở lại Hoa Kỳ? Một người di dân đã mất tình trạng thường trú và muốn quay trở lại Hoa Kỳ với tư cách là người di dân cần phải xin một chiếu khán di dân mới. Điều này có nghĩa là người thân đủ điều kiện bảo lãnh của bạn ở Hoa Kỳ phải nộp mẫu đơn xin Chiếu khán di dân I-130 mới. Bạn phải ở lại nước ngoài, chờ được duyệt xét hồ sơ và lên lịch phỏng vấn xin chiếu khán tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Xem thêm:   Sinh viên quốc tế dễ bị trục xuất nếu tham gia biểu tình phản đối chiến sự ở Gaza

LMH