Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Chủ đề trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà www.rmiodp.com vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ, hoặc phát thanh và phát hình 24/24 trên www.facebook.com/rmiodp

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký một đạo luật thực hiện những thay đổi đối với chương trình EB-5, tái ủy quyền cho Chương trình EB-5 đầu tư di dân Trung tâm vùng đến 30/09/2027 và ban hành một số quyền lợi nhập cư nhất định sẽ được tiếp tục.

Bộ Ngoại giao tiếp tục duyệt xét chiếu khán liên quan đến Chương trình Trung tâm vùng dựa trên các Ðơn I-526 đã được Sở di trú chấp thuận. Ðiều này bao gồm các đơn I-526 được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Ngoài ra, theo luật mới, việc duyệt xét liên quan đến Chương trình Trung tâm vùng mới có thể bắt đầu 60 ngày sau khi ban hành luật, vào ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Cho đến 15 tháng 5, đơn xin EB-5 có thể được nộp theo luật (cũ) có hiệu lực trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.  Có nghĩa các nhà đầu tư trực tiếp hay gián tiếp qua một Trung tâm vùng có thể nộp đơn I-526 với vốn đầu tư $500,000 trong khung thời gian từ 15 tháng 3 cho tới trước 15 tháng 5, 2022.  Sau đó, vốn đầu tư sẽ áp dụng theo luật mới:  $800,000 cho vùng việc làm trọng điểm (TEA) và $1,050,000 cho vùng không trọng điểm (non-TEA).

Xem thêm:   Thẻ xanh hết hạn hoặc mất tại Việt Nam phải làm sao?

Cơ quan Chiếu Khán Quốc gia NVC đã gửi các nhà đầu tư EB-5 một văn thư có nội dung như sau: “Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký một đạo luật cấp phép Chương trình EB-5 Trung tâm vùng mới và bảo lưu các đơn I-526 đã được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 theo Chương trình Trung tâm vùng trước đó. ‘Ðạo luật về cải tổ EB-5 và tính liêm chính năm 2022’ cấp phép cho chương trình EB-5 Trung tâm vùng vừa được tạo mới cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2027. Do đó, Trung tâm chiếu khán Quốc gia (NVC) sẽ tiếp tục duyệt xét cho các hồ sơ EB-5 Trung tâm vùng.

Xin hãy chờ ít nhất 48 tiếng để hệ thống của chúng tôi cập nhật trước khi bạn bắt đầu trả lệ phí xét đơn xin chiếu khán định cư (IV) và hoàn tất đơn xin chiếu khán. Xin lưu ý rằng các khoản thanh toán phí IV đã nộp trước đó của bạn vẫn còn hiệu lực.

Nếu bạn đã cố gắng gửi (nhưng chưa thành công) các giấy tờ dân sự được yêu cầu, sau ngày 30 tháng 6 năm 2021, bạn có thể gửi lại ngay bây giờ.

Nếu bạn nhận được thông báo hủy cuộc hẹn phỏng vấn đã lên lịch trước đó và hồ sơ của bạn đang ở NVC, chúng tôi sẽ sắp xếp lại cuộc hẹn cho bạn với Ðại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ thích hợp; tuy nhiên, nếu hồ sơ của bạn không còn ở NVC, xin hãy liên lạc với trang web của Ðại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi bạn dự định phỏng vấn”.

Xem thêm:   Uscis cải thiện giao tiếp thông tin với công chúng

Các nhà đầu tư EB-5 vô cùng phấn khởi về thông báo của Bộ Ngoại Giao tiếp tục duyệt xét những hồ sơ EB-5 bị ngừng từ 30 tháng 6, 2021 vì chương trình hết hạn.  Với thông báo mới của NVC, các nhà đầu tư có hồ sơ đã được chấp thuận sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục để có lịch phỏng vấn với Lãnh sự.  Những nhà đầu tư đang đợi kết quả bổ túc “RFE” hay xin xét lại quyết định từ chối “I-290B” sẽ nhận quyết định của Sở di trú trong thời gian tới.  Những đơn I-526 nộp trước ngày 30 tháng 6, 2021 có triển vọng được xét nhanh vì ít hồ sơ mới được nộp do vốn đầu tư tăng sau ngày 21 tháng 11, 2019.

LMH