Đó là một quá trình bãi nhiệm một quan chức liên bang.

Luận tội là một phần của một hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực được nêu trong Hiến pháp Hoa Kỳ.

Nhánh lập pháp có thể dùng biện pháp này để điều chỉnh nhánh hành pháp và tư pháp.

Một quan chức có thể bị luận tội vì “phản quốc, ăn hối lộ, hoặc các tội nặng nhẹ khác nhau.”

Hiến pháp không định nghĩa cụ thể thế nào là “tội nặng tội nhẹ.”

Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội có vai trò riêng.

Hạ viện đưa ra các điều luận tội, danh sách các tội bị cáo buộc.

Thượng viện tiến hành luận tội.

Cần có hai phần ba phiếu đa số để kết án.

Sau khi bị kết tội, Tổng thống bị bãi chức và được thay thế bởi Phó Tổng thống.

Ba Tổng thống Hoa Kỳ từng là đối tượng của quá trình luận tội. Andrew Johnson và Bill Clinton đã được Thượng viện tha bổng. Richard Nixon từ chức trước khi quá trình luận tội hoàn tất.

Source: VOA