Nếu ai chưa từng nếm “hương vị” ngăn sông cấm chợ sau năm 1975, thì quang cảnh hiện tại tại Việt Nam khi xảy ra dịch Vũ Hán là một bản sao rất giống: cấm tụ tập, cấm buôn bán, cấm vận chuyển và vô số cấm kỵ khác… Bên cạnh đó là nạn quan liêu giấy tờ, giấy đi đường, hộ khẩu…làm dân chúng miền Nam trăm chiều điêu đứng…