Tình cha nghĩa mẹ

Ðem so nắng ấm mgoài trời Với tình Cha Mẹ, nắng ơi sao bằng Ðem so vằng vặc ánh trăng Với tình Cha Mẹ, trăng bằng được sao Ðem so biển rộng non cao Với tình Cha Mẹ, biển nào rộng hơn Tình Cha, nghĩa [...]