Những đêm trắng

Thất nghiệp. Ở nhà chơi một tháng tôi thấy nhục, bèn lân la tìm chỗ đi làm. Mấy tờ báo, truyền thông, truyền hình free quen rồi bây giờ đòi tiền (dù để cứu đói) cũng thấy khó coi. Tôi tự trách mình ngu, ai [...]