Dominican Republic – Đông, Vui, nhưng Không Hao

Mở điện thư hôm nay tự nhiên thấy tin nhắn của khách sạn Iberosta cho biết sẽ hoạt động lại trong tương lai gần và mong chúng tôi liên lạc với họ. Mới đó mà sắp sửa 2 năm rồi. Chuyện là như vầy: Chuyến [...]