Chén rượu ngậm ngùi

Nghiêng chai dốc hết ra từng giọt... Ta uống đêm này cho thật say Vũ trụ cuồng quay, quên tuốt luốt. Quên luôn cả số kiếp lưu đày.   Hãy nói nữa đi, thằng bạn cũ, Nói về ngày tháng lắm gian nan Gạo sấy, [...]