Một ngày ở Torrance

Thầy tôi gọi tên thành phố là Tourane khi nhắc về Ðà Nẵng trong giờ Pháp Văn. Mai Tuyết Ánh cũng nhắc tôi một lần khi đọc “Gửi Xa Ðà Nẵng, Gửi Gần Torrance”. Tôi nói tôi biết. Thầy Lý Châu đã nhắc đến tên đó của thành phố cũ cho [...]