ATLANTA, GA – Nhiều người lái xe sử dụng tollway nhưng không chịu trả tiền. Vì vậy cơ quan giao thông phải truy tìm để thu tiền và phạt những người lái xe này.

Có trên 1,500 người sử dụng hot lanes của xa lộ 75 và 85 hàng ngày mà không bao giờ trả tiền. Một khách hàng hiện đang nợ tới gần $100,000 tiền phạt.  Người này đã sử dụng express lane trên xa lộ 85 tổng cộng 942 lần và không lần nào trả tiền. Số tiền phí tollway là trên $5,000, công thêm $25 tiền phí mỗi lần vi phạm, và số còn lại là tiền phạt.

Trong: