Baton Rouge, LA –  Tiểu bang Louisiana là tiểu bang duy nhất mất việc trong năm qua. Sự thật không có gì đáng ngạc nhiên đối với người dân trên toàn tiểu bang Louisiana, từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, tiểu bang Louisiana là tiểu bang duy nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ mất việc làm. Những con số này một lần nữa chứng minh rằng nền kinh tế Louisiana đang bị suy sụp vì việc làm và cơ hội tại thời điểm nền kinh tế quốc gia đang phát triển mạnh.

Theo Cơ quan Thống kê Lao động, việc làm phi nông nghiệp của tiểu bang Louisiana đã giảm 1%, tương đương với việc mất đi 1,000 việc làm trong năm qua tại tiểu bang Pelican (The nickname for Louisiana).

Trong: