BOSTON, MA – Bắt đầu từ ngày 1/10 người đi làm việc ở Boston sẽ thấy check lương bị cắt giảm do áp dụng luật mới. Luật này cho phép cắt một phần tiền lương để giúp tạo lập ngân quỹ cho tiểu bang chi trả tiền cho người lao động khi họ nghỉ làm để ở nhà chăm sóc gia đình hoặc nghỉ bệnh. Luật này nhằm bảo đảm người lao động không lâm vào cảnh túng quẫn vì phải ở nhà trong những trường hợp như mới sanh con, chăm sóc người nhà bị bệnh.

Số tiền cắt từ check lương là 0.75% của payroll tax, hoặc tới mức tối đa là 38 cent cho mỗi $100 tiền lương. Quyền lợi được hưởng sẽ bắt đầu từ tháng 1/2021. Như vậy, một người có lương $60,000/năm có thể trả khoảng $4.38 mỗi tuần hoặc khoảng $230/năm. Chương trình này dự trù sẽ thu được $800 triệu trước khi người lao động được hưởng quyền lợi như có thể nghỉ 12 tuần sau khi sanh, nghỉ làm chăm sóc người bệnh. Người lao động cũng có thể nghỉ 20 tuần để phục hồi sau khi bị bệnh nặng…mà vẫn được lãnh tiền.

Theo dự trù số tiền lãnh sẽ là $850/tuần trong lúc nghỉ làm. Tuy nhiên, mức thu có thể khác nhau tùy theo công ty nơi làm việc.

Trong: