Dallas, TX – Số trẻ em bị đuổi khỏi lớp học đã giảm gần 1/3 kể từ khi tiểu bang Texas thực thi đạo luật cấm hình phạt như vậy ngoại trừ trong những trường hợp cực đoan nhất.

Cơ quan Texan Care for Children báo cáo là các trường công lập ở tiểu bang Texas đã đình chỉ hơn 101,000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 trong niên khóa 2015-16. Số trè em này đã giảm 31% xuống còn 70,197 trong niên khóa 2017-18.

Một số học sinh vẫn còn vướng vào nhiều vi phạm có thể bị đình chỉ đến trường, đáng chú ý nhất là trẻ em trong các chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục đặc biệt.

Những nỗ lực để giữ các em trong lớp nhiều hơn đã giúp phụ huynh an lòng không ít.

Khu Học Chính Dallas là một trong những quận đầu tiên ở Texas tránh việc đình chỉ trẻ em ở lớp mẫu giáo bằng cách không áp dụng kỷ luật đuổi học trừ những trường hợp cực đoan.

Cựu Dân biểu tiểu bang Eric Johnson, hiện là thị trưởng Dallas, năm 2017 đã đề xướng luật cho toàn tiểu bang, tương tự như chính sách của Dallas ISD về giới hạn các đình chỉ ở cấp mẫu giáo đến lớp 2.

Kể từ khi dự luật của Thị Trưởng Johnson được thông qua, các vụ đình chỉ học sinh đến trường đã giảm gần 80% từ 36,475 trong niên khóa 2015-16 xuống còn 7,640 trong niên khóa 2017-18.

Trong: