ORANGE COUNTY, FL – Học sinh Orange County sẽ phải học bù 2 ngày để bù lại thời gian đã nghỉ vì bão Dorian. Nhưng nhiều phụ huynh thắc mắc là tại sao một trong 2 ngày đi học bù lại rơi vào ngày thứ hai của tuần nghỉ lễ  Thanksgiving. Học sinh lẽ ra được nghỉ nguyên tuần vào dịp Thanksgiving, nhưng năm nay lại phải đi học một ngày. Trong năm bị bão Irma, học sinh cũng đã hpha3i học một ngày trong dịp lễ Thanksgiving, khi có tới 75,000 học sinh phải nghỉ học. Mặc dầu ngày học bù có thể chọn bất cứ ngày nào, nhưng ngày nghỉ còng phụ thuộc vào một số các yếu tố khác như ngày thi. Học khu sẽ thảo luận với hội giáo viên để có thể sắp xếp một ngày khác phù hợp hơn.

Trong: