ATLANTA, GA – Hội đồng thành phố Atlanta đã chuấty thuện yêu cầu thực hiện một nghiên cứu nhằm giảm tốc độ tối đa ở các đường trong thành phố. Đề nghị này muốn nâng cao an toàn và phẩm chất đời sống của Atlanta. Nghiên cứu này sẽ được thực hiện trong vòng 60 ngày và sẽ đánh giá vấn đề giảm tốc độ giới hạn để gia tăng an toàn cho người lái xe, đi xe đạp, đi bộ, xe gắn máy hay đi bằng xe lăn. Trong thời gian qua đã có nhiều người đi xe scooter và người đi bộ bị xe đụng chết ở Atlanta.

Trong: