HOUSTON, TX –  Các gia chủ ở vùng thuộc học khu Houston sắp tới sẽ được giảm thuế nhà năm 2019. Hội đồng quản trị học khu đã chấp thuật tỉ lệ cắt giảm 5.8% vào tuần qua. Việc giảm thuế này sẽ giúp xóa bỏ một phần thuế nhà đang bị tăng lên vì giá này tăng theo thị trường hiện nay. Giá bất động sản, kể cả nhà, thường tăng lên trung bình khoảng 7% mỗi năm trong 5 năm qua. Điều này có nghĩa là thuế năm 2019 sẽ tương tự mức thuế năm 2018. Mặc dầu cắt giảm thuế nhưng thu nhập của học khu Houston trong năm 2019-2020 sẽ không giảm vì ngân sách từ tiểu bang được tăng thêm và xóa bỏ việc học khu Houston phải chuyển 300 triệu đô la cho những học khu nghèo.

Trong: