WORCESTER, MA – Thành phố lớn thứ nhì của Massachusetts đang xem xét việc vĩnh viễn thay đổi ngày lễ Halloween tới ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 10 thay vì ngày 31/10 như hiện nay, vì ngày lễ hiện nay có khi lọt vào ngày giữa tuần rất bất tiện cho trẻ em vui chơi.

Các viên chức thành phố hy vọng sẽ thảo luận vấn đề này với cảnh sát và các lãnh đạo học khu, các trường học, tôn giáo và các cộng đồng trước khi có quyết định chính thức. Lễ Halloween nếu thực hiện vào ngày thứ Bảy sẽ giúp cho các em có thời gian vui chơi dài hơn và giảm áp lực cho phụ huynh trong ngày làm việc sau đó.

Halloween là lễ hội văn hóa và hiện nay không hề có luật pháp qui định ràng buộc nào.

Trong: