Tag: Massachusetts

Xin lưu ý khi về Việt Nam đem nhiều tiền!

Boston (December 2012) Gần đây liên tục từ các phi trường lớn, nhất là tại Logan airport, Boston, hành khách người Việt bị chận xét...