Tag: lua6

Những vấn đề di trú nổi bật trong năm 2017

Chính sách di trú thay hình đổi dạng:  Giảm số người không phải là công dân Hoa Kỳ. Ðã gần một năm qua kể từ...