Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Cut to the chase (VOA)