December 04, 2013 01:40 CT

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Cut to the chase (VOA)